Stále můžete zakoupit merch Školkohraní - pexesa, puzzle a trička. Vše pro vás bude připraveno k vyzvednutí ve školce. Děkujeme!

Návštěvní řád

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ŠKOLKOHRANÍ 2022

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Návštěvní řád je směrnicí vydanou příspěvkovou organizací MŠ U Uranie, IČ: 65993896, se sídlem Na Maninách 1080/29a, Praha 7-Holešovice, 170 00 (dále jen „pořadatel“), která určuje základní závazná pravidla osob vstupujících do prostor areálu benefiční akce Školkohraní a využívajících zařízení umístěná v areálu MŠ U Uranie (dále jen „návštěvní řád“).

1.2 Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, požární ochrany, hygieny, ochrany zdraví a majetku na akci a taktéž zabezpečení ideálních podmínek průběhu akce, jakožto i zajištění příjemné atmosféry v areálu.

1.3 Areálem akce Školkohraní se rozumí viditelně ohraničené venkovní prostory MŠ U Uranie.

1.4 Areál akce Školkohraní bude pro veřejnost otevřen v termínu: 9.6.2022 od 14:30 hodin do 20:30 hodin 

1.5 Areál akce je viditelně ohraničen a vstup do areálu je možný pouze s platnou vstupenkou nebo jiným označením určeným provozovatelem. Předložením zakoupené vstupenky při vstupu do areálu, nebo vstupem na akci do areálu akce, vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem. Okamžikem vstupu do areálu akce Školkohraní se tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka po celou dobu pobytu v něm závazným. Návštěvníkem se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do areálu, a to včetně zástupců médií, technického personálu, či dalšího personálu. Ustanovení tohoto návštěvního řádu platí obdobně i pro osoby vstupující do areálu mateřské školy na základě zvláštního, či jakéhokoli jiného smluvního vztahu s pořadatelem, nebo jeho smluvními partnery.

 1. AREÁL AKCE ŠKOLKOHRANÍ

2.1 Zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku dojde mezi návštěvníkem a pořadatelem akce Školkohraní k uzavření smlouvy o účasti na této akci. Každý návštěvník akce, obdrží po předložení vstupenky při vstupu na akce identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje vstupenku. Vstupenkou se rozumí elektronická vstupenka, tak i tištěná vstupenka umožňující vstup na akci blíže neurčené osobě. Každá osoba v areálu akce je povinna po celou dobu svého pobytu v areálu mít na zápěstí identifikační pásku, nebo jiný doklad opravňující ji k pobytu v areálu, a na žádost pracovníka pořadatele, nebo pořadatelem pověřené osoby, bez prodlení prokázat své oprávnění k pobytu v areálu. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v areálu akce Školkohraní, nemusí být do areálu vpuštěn, nebo může být z prostor areálu vykázán. Návštěvníci a veřejnost mohou do areálu, resp. do jeho příslušně vymezených zón, vstupovat pouze se souhlasem pořadatele a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem. Jakékoliv reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do areálu.

2.2 Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu v areálu Školkohraní provádí řádně označení pracovníci pořadatele a další k tomu provozovatelem pověřené a řádně označené osoby.

2.3 Osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak jako osoby, které svým chováním ohrožují bezpečnost, nebo zdraví osob, nebo majetku nacházejícího se v areálu akce Školkohraní, pozbývají oprávnění k pobytu v areálu akce a nemusí být do areálu vpuštěny, nebo mohou být pracovníkem pořadatele, případně pořadatelem pověřenou osobou z areálu akce vykázány.

Stejně tak nemusí být do areálu akce vpuštěny, nebo mohou být z areálu vykázány osoby, které porušují pravidla stanovená tímto návštěvním řádem, nebo osoby, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele, nebo pořadatelem pověřených osob.

2.4 Osoby, které nebudou za podmínek dle tohoto návštěvního řádu do areálu akce vpuštěny, nebo budou z areálu akce vykázány, nemají nárok na náhradu uhrazeného vstupného či jakýchkoli jiných nákladů vynaložených na vstup a účast na akci Školkohraní. Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen či zcela zakázán vstup do areálu.

2.5 V areálu akce Školkohraní je pořadatelem v souladu s platnou legislativou striktně zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18 let.

 

 1. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

3.1 Návštěvníci akce Školkohraní jsou povinni chovat se v jeho areálu tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a zdraví své i třetích osob, nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu akce Školkohraní, či areálu MŠ U Uranie, a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce Školkohraní.

3.2 Návštěvníci akce Školkohraní jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků pořadatele, nebo osob pověřených pořadatelem, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, Městské policie, Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby.

3.3 Návštěvníci akce Školkohraní jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu, obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.

3.4 Návštěvníci akce Školkohraní mají zakázáno vnášet do areálu zejména následující předměty:

 1. a) rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;
 2. b) zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné, či úderové zbraně

či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků (např. nůžky apod.);

 1. c) spreje, leptavé, hořlavé (např. parfémy v obalu nad 200 ml), výbušné, barvící, nebo jiné látky ohrožující zdraví;
 2. d) skleněné láhve, nádoby, plechovky nebo jiné předměty z lámavých, z tříštivých nebo výjimečně tvrdých materiálů;
 3. e) ohňostroje, rakety, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty nebo odpalovací zařízení;
 4. f) alkoholické nápoje, nebo psychotropní návykové a omamné látky;
 5. g) zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby;
 6. h) jakékoli propagační materiály, nejen politické, reklamní či jakékoliv jiné;
 7. i) nadměrná zavazadla, jízdní kola a jiné dopravní prostředky, s výjimkou kompenzačních pomůcek nezbytných k pohybu
 8. j) laserové ukazovátka,

O nebezpečnosti a/nebo nevhodnosti jednotlivých předmětů vnášených návštěvníkem do areálu akce Školkohraní má právo rozhodnout pořadatel nebo jím pověřené osoby. Kontrola může být provedena při vstupu do areálu, popř. i kdykoliv po vstupu návštěvníka do areálu akce. Návštěvníci mohou být vyzváni pořadatelem nebo jím pověřenou osobou, aby nevhodné předměty nebo nadměrná zavazadla odložily u vstupu do areálu. Rozhodnutí těchto osob je pro návštěvníka areálu závazné.

3.5 Návštěvníci akce Školkohraní jsou povinni umožnit pracovníkům pořadatele, nebo provozovatelem pověřeným osobám provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení. Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky dle tohoto ustanovení, nemusí být do areálu akce Školkohraní vpuštěn, nebo může být z areálu vykázán.

3.6 Návštěvníci akce Školkohraní souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky pracovníky pořadatele, nebo pořadatelem pověřenými osobami, při vstupu do areálu akce Školkohraní. Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky, pak nemusí být do areálu festivalu vpuštěn, nebo může být z areálu vykázán.

3.7 Návštěvníkům akce Školkohraní je dále zakázáno:

 1. a) projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení, nebo k takovému jednání jiné podněcovat;
 2. b) propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí, či výrobek nebo službu;
 3. c) přelézat či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu, a to zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, stromy, sloupy, střechy, mantinely, podpůrné konstrukce apod.;
 4. d) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro veřejnost a jsou pro tyto účely jako nepřístupné označeny;
 5. e) vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci;
 6. f) pořizovat v areálu akce Školkohraní jakékoliv zvukové či obrazové záznamy pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu provozovatele;
 7. g) kouřit mimo prostory k tomu vyznačené provozovatelem;
 8. h) vnášet alkoholické nápoje do areálu akce Školkohraní
 9. i) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat jakoukoliv pyrotechniku;
 10. j) svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením, nebo vybavením umístěným v areálu;
 11. k) jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvody vody, elektrické energie, vzduchu, či jiným zařízením v areálu;
 12. l) ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu, a to včetně dřevin a travin;
 13. m) popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení, budovy nebo komunikace v areálu;
 14. n) konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál;
 15. o) vjíždět do areálu bez předchozího souhlasu, popř. instrukce provozovatele, nebo jím pověřené osoby;
 16. p) vyhrožovat násilím, nebo se jej dopustit vůči jednotlivci, nebo skupině osob, nebo k takovému jednání jiné podněcovat;
 17. q) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží,
 18. r) rozdávat či umisťovat v areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele
 19. s) vstupovat se psy a jinými zvířaty

3.8 Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu pořadatele, nebo v rozporu s podmínkami uděleného písemného souhlasu pořadatele vykonávat v areálu akce Školkohraní jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat, či prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů apod., stejně jako v areálu akce Školkohraní skladovat jakékoliv předměty.

3.9 Účastník akce Školkohraní se účastní akce výlučně na vlastní odpovědnost, odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí, bere na vědomí, že při sundání identifikačního náramku se stává smlouva neplatnou a není oprávněn se domáhat vstupu na akci.

3.10 Účastník Školkohraní se zavazuje v rámci bezpečnosti:

 1. a) při zdolávání případného požáru, živelné pohromy nebo jiné mimořádné události poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.
 2. b) nekouřit v celém areálu akce Školkohraní,
 3. c) nepoškozovat instalované bezpečnostní značení,
 4. d) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití instalovaných přenosných hasicích přístrojů,
 5. e) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití hydrantových systémů ani dalších požárně bezpečnostních zařízení,
 6. f) nepoškozovat a žádným způsobem nezasahovat do instalovaných elektrických zařízení,
 7. g) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití ovládacích prvků instalovaných technických zařízení (rozvodné skříně elektrických zařízení, hlavní vypínače, hlavní uzávěry vody apod.),
 8. h) při vyhlášení požárního poplachu se řídit pokyny pořadatele akce, členů požární hlídky, popř. členů zasahujících složek integrovaného záchranného systému.

3.9 Po celou dobu trvání akce zodpovídají za dítě zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

4.1 Pořadatel neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků akce, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením.

4.2 Návštěvníci, zejména starší nebo postižení tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a nerovných plochách a vyvarovat se úrazu. Pořadatel neodpovídá za újmu způsobenou úrazem, který si návštěvník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu.

4.3 Návštěvníci jsou povinni odevzdat provozovateli, nebo provozovatelem pověřené osobě, všechny předměty nalezené v areálu MŠ U Uranie - akce Školkohraní. V případě, že návštěvníci v areálu naleznou jakékoliv podezřelé předměty, či předměty, jež jsou způsobilé ohrozit majetek, životy, nebo zdraví třetích osob, jsou povinni bezodkladně informovat provozovatele, nebo provozovatelem pověřené osoby. Každý návštěvník odpovídá provozovateli, nebo jakékoliv třetí osobě za újmu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu, nebo jiných závazných právních předpisů.

4.4 Provozovatel je oprávněn požadovat na návštěvníkovi vydání věci, kterou byla způsobena

provozovateli, nebo jakékoliv třetí osobě úraz, nebo újma.

4.5 Návštěvníci jsou povinni informovat pořadatele o jakýchkoliv úrazech, nebo vzniku újmy v areálu akce Školkohraní.

4.6 V případě evakuace areálu akce Školkohraní či jiných mimořádných situací jsou návštěvníci povinni dodržovat „Požární poplachovou směrnici a evakuační řád areálu, a jsou zároveň povinni řídit se pokyny provozovatele, nebo provozovatelem pověřených osob nebo složek integrovaného záchranného systému. 

 

 1. OSTATNÍ USTANOVENÍ

5.1 Pořadatel zpracovává některé osobní údaje návštěvníků jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). Komplexní informace o zpracování osobních údajů v rámci akce Školkohraní ve smyslu čl. 13 Nařízení, včetně informace o účelu jednotlivých činností zpracování, jejich právních základech, příjemcích údajů a právech návštěvníka jakožto subjektu údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je dostupný prostřednictvím internetových stránek pořadatele pod odkazem https://www.skolkohrani.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

5.2 Vstupem do areálu návštěvníci akce Školkohraní souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu akce Školkohraní pro propagační účely MŠ U Uranie ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”), a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu akce Školkohraní pořadatelem. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž návštěvník je oprávněn tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů v rámci používání obrazových záznamů návštěvníků se řídí informací o zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce.

5.3 Návštěvníci akce Školkohraní dále berou na vědomí, že v areálu akce mohou být pořizovány zvukové, nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Návštěvníci berou na vědomí, že k pořizování těchto záznamů není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jejich souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.

 

 1. DALŠÍ USTANOVENÍ

6.1 Každý Účastník obdrží identifikační pásku, kterou je povinen nosit viditelně (např. na zápěstí). Páska opravňuje Účastníka ke vstupu do vyhrazeného prostoru s možností kdykoliv jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná. V případě poškození je Účastník povinen požádat organizátory o její výměnu. Každý návštěvník je povinen se při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat identifikační páskou organizátorům. V případě ztráty identifikační pásky je Účastník povinen neprodleně nahlásit ztrátu organizátorům a na základě identifikace obdrží náhradní pásku za manipulační poplatek 250Kč.

6.2 Všichni účastníci jsou povinni opustit prostory do 9.6.2022 do 21:00hodin. V opačném případě bude účtován poplatek za pozdní opuštění areálu ve výši 500,-Kč, který bude uhrazen v hotovosti.

6.3 V prostorách jsou účastníci povinni dodržovat pokyny organizátorů a současně dodržovat pravidla společenského soužití a dále dodržovat všeobecné obchodní podmínky pořadatele a tento návštěvní řád.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími se k jednotlivým akcím pořádaným v areálu akce Školkohraní. Tato doplňující pravidla budou vždy vhodně uveřejněna v areálu akce či k dispozici u provozovatele nebo a návštěvníci jsou povinni je dodržovat.

7.2 Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 10.5.2022

7.3 Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto návštěvním řádu se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění.

7.4 Pořadatel se vyhrazuje právo kdykoliv změnit tento návštěvní řád.

 

V Praze dne 10.5.2022

Mgr. et. Bc. Michaela Kuběnová,  ředitelka školy